De opleidingscommissie bachelor (OC BA), de opleidingscommissie master (OC MA) en de academieraad (AR) spelen een rol bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. De bachelor en de master hebben elk een eigen opleidingscommissie die bestaat uit studenten en medewerkers. Dat geldt ook voor de academieraad die zowel de bachelor als de master vertegenwoordigt. De AR vergadert minstens vier maal per jaar en is bevoegd om over elke aangelegenheid die de academie betreft, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
De opleidingscommissies hebben instemmingsrecht op alles wat met de inhoud van de opleidingen te maken heeft, bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) en de manier waarop het onderwijs wordt geëvalueerd. Daarnaast geven de commissies desgevraagd of op eigen initiatief advies over alle aangelegenheden die het onderwijs en de opleiding aangaan.
De medezeggenschap is geregeld in hoofdstuk 5 van het Medezeggenschapsreglement van de AHK. Handleiding en reglementen die gelden voor de medezeggenschapsraden van de AHK vind je hier.

Meer informatie vind je op het intranet onder de tabs AR, OC BA en OC MA.

Leden academieraad

Annemiek de Jong – personeelslid
Celine Oldenhage – studentlid (voorzitter)
Edwin van der Veldt – personeelslid
Elise Noordhoek – studentlid
Jesse Oomen – studentlid
Marion Noort – personeelslid
Menno Welling – personeelslid
Mimmo Jacobs – studentlid (secretaris)

Secretariaat academieraad

Vacant - ambtelijk secretaris

De AR is te bereiken via rwa-academieraad@ahk.nl en beschikt daarnaast over een eigen postvak in het docentendomein.

Leden opleidingscommissie BA

Paul Ariese - personeelslid (a.i. voorzitter)
Marijke Leek - personeelslid
Dimitri Cruz - personeelslid
Justin van den Berg - studentlid
Nathaniël Oltmans - studentlid
Lois Tonen - studentlid

Secretariaat opleidingscommissie BA

Vacant - ambtelijk secretaris a.i.

De OC BA is te bereiken via rwa-opleidingscommissie-bachelor@ahk.nl.

Onderwijsevaluaties

De studenten krijgen na een blok of semester, afhankelijk van het onderwijsprogramma, een vragenlijst waarin hun mening wordt gevraagd over het programma. De enquêtes worden geïnitieerd door de opleidingscommissie. De resultaten van de evaluaties bespreekt de OC met de studieleider en de betrokken docenten. Waar nodig wordt geadviseerd om een vak of het programma aan te passen. Om studenten goed te informeren wat er met de uitkomsten van de enquêtes is gedaan, worden per leerjaar de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten kort samengevat en gepubliceerd via MyAHK of posters in het pand.

Studentenstatuut

De rechten en plichten van de studenten zijn op het centrale niveau van de AHK vastgelegd in een studentenstatuut. Daarin zijn o.m. de procedures te vinden die te maken hebben met selectie, toelating en inschrijving, onderwijs, leermiddelen, studieadviezen, examens, rechtsbescherming, centrale studentenvoorzieningen en medezeggenschap.

Hogeschoolraad

Samenstelling en informatie over de hogeschoolraad vind je op het intranet.

Delen