Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Het Veld (PR-VEL)

Coördinerend docent Bob Crezee (BC)
De groep vervult in dit project de rol van adviesbureau, ingeschakeld door een erfgoedinstelling. De instelling vraagt het bureau om een analyse te maken van de huidige positie van de erfgoedinstelling binnen het gemeentelijk erfgoedbeleid. Deze analyse moet leiden tot vijf aanbevelingen. Binnen een bepaalde gemeente (elke groep krijgt een gemeente toegewezen) zijn diverse instellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van cultureel erfgoed actief.
Nadat je de gemeente, het totale erfgoedveld binnen deze gemeente en de uitdagingen in kaart hebt gebracht, ga je je focussen op één specifieke instelling en op de kansen voor deze instelling. Je kiest deze instelling zelf. Welke rol vervult de erfgoedinstelling binnen het gemeentelijk cultuurbeleid? Is de instelling tevreden over deze rol? Is de gemeente tevreden? Hoe is de formele verhouding tussen de gemeente en de instelling? Hoe gaat deze de komende tijd veranderen? Hoe kan de instelling inspelen op een terugtrekkende overheid en op welke manier kan het zich gaan herpositioneren? Hoe kan nieuw erfgoed aandacht krijgen? Je laat in het adviesrapport en de presentatie daarvan zien dat je inzicht hebt in de verschillende belangen en uitdagingen binnen de erfgoedsector. 
Werkvormen hc - wc - gr - ex | Contacturen 26 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 5

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed, instituut en maatschappij (K1-INM)

Coördinerend docent Manuela Friedrich (MF)
In de tweede helft van de 20ste eeuw maakt de erfgoedinstelling een belangrijke transformatie door. De nadruk op het statische materiële object maakt plaats voor een dynamische, mens- en maatschappijgerichte opvatting van erfgoed. Bij deze nieuwe kijk horen nieuwe mensgerichte vertrekpunten zoals bijvoorbeeld identiteit. Je maakt in dit vak kennis met de hiermee samenhangende benaderingen van erfgoed zoals 'co-creatie' en het 'participatiemodel'.
Werkvormen hc | Contacturen 9 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Collectiefunctie: Preventieve conservering 2 (K3-PC2)

Coördinerend docent Annemiek de Jong (AJ)
Bij preventieve conservering 2 ga je door op het verwerven van kennis en inzicht om met een systematische aanpak omgevingsinvloeden te beheersen in erfgoedinstellingen. In dit blok behandelen we het gebruik van objecten in een tentoonstelling; welke uitdagingen spelen er tussen conserveren en tentoonstellen. Extra aandacht krijgen daarnaast: licht, luchtkwaliteit, fysieke krachten en incidenten|calamiteiten.  
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 14 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Basiskennis erfgoedvorming: Cultuurgeschiedenis na 1900 (K1-CU2)

Coördinerend docent Edwin van der Veldt (EdV)
In een serie hoorcolleges wordt de cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw behandeld vanuit een wereldhistorisch perspectief, met bijzondere aandacht voor de Europese geschiedenis. De belangrijkste cultuurperioden, stromingen, personen en begrippen komen aan bod. Ook is er aandacht voor reflectie op de discipline cultuurgeschiedenis en de verbeelding van de 20ste eeuw in muziek, literatuur, film, theater, musea en documentaires en de relatie tussen kunst en politiek.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 20 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Organisatiefunctie: Inleiding management (K4-IMA)

Coördinerend docent Marlous van Gastel (MvG)
Het vak Management richt zich onder meer op managementvaardigheden, marketing, organisatiekunde, cultuurbeleid, financieel management en recht. In dit vak maak je kennis met dit vakgebied en leer je de meest relevante basiskennis. Dit vak vormt het startpunt van vakken binnen de organisatiefunctie in de rest van de opleiding.
Werkvormen hc | Contacturen 8 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Basisvaardigheden: Beleid en presenteren (K6-BPR)

Coördinerend docent Bob Molenberg (BMo)
In de lessen staan twee onderwerpen centraal: ten eerste leer je hoe je een mondelinge presentatie houdt die voor je publiek aangenaam is om naar te luisteren, ten tweede leer je beleidsteksten schrijven en presenteren.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 8 | Toets prestatie | Studiepunten 1

Studiereis: Parijs (ST-PAR)

Coördinerend docent Koosje Hofman (KH)
Tijdens de studiereis Parijs leer je hoe de structuur van de stad, haar sociale en politieke kenmerken, haar geschiedenis en haar erfgoedinstituten sterk verweven zijn. Aan de hand van de ‘casus Parijs’ leer je deze dimensies analyseren zodat je in staat bent lokale patronen van (omgaan met) erfgoed te onderzoeken en te begrijpen.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 5 + 5 dagen | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
In dit blok leer je welke positieve functie conflict kan hebben in een samenwerking en onderzoek je hoe jij reageert op conflictsituaties. Aan het einde van het blok vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking en jouw bijdrage aan de realisatie van het project. Ook leg je de koppeling tussen jouw functioneren in het projectteam en de leerdoelen die je voor jezelf hebt opgesteld. Je zult dit blok zelfstandig verschillende acties ondernemen om je leerdoelen te behalen. Tot slot is er in het individuele gesprek specifiek aandacht voor jouw studievoortgang.  
Werkvormen gr | Contacturen 4 | geen prestatie | Studiepunten geen

Delen