Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Collectiemanagement (PR-CLM)

Coördinerend docent Simone Stoltz (SS)
Het opzetten van een goede tentoonstelling gaat gepaard met een gedegen aanpak in collectiemanagement. Je moet bijvoorbeeld volledig op de hoogte zijn van de risico’s t.a.v. de collectie die gepaard gaan bij het maken van een tentoonstelling. Denk hierbij niet alleen aan het object zelf, maar ook aan de tentoonstellingsruimte en de vitrines die ingezet worden. In dit project werk je met hetzelfde projectteam, én tentoonstellingsplan, als in blok 1. Je zet daarbij vooral in op de risicoanalyse van de collectie in de context van de tentoonstelling en neemt de tien schadefactoren hierbij als uitgangspunt. Via colleges en werkbezoeken wordt je bekwaam in de theoretische- en praktische aspecten van het managen van een collectie. Uiteindelijk stel je een advies op over de omstandigheden waaronder de collectie het beste kan worden tentoongesteld in de beschikbare ruimte.
Werkvormen hc - wc - gr - ex | Contacturen 45 | Toets prestatie | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed verzamelen (K1-VEZ)

Coördinerend docent Koosje Hofman (KH)
Wat bewaren, waarom en wie bepaalt dat? Basisbegrippen uit de theorie en praktijk van het verzamelen van erfgoed staan in dit vak centraal. De theorie en praktijk van (hedendaags) verzamelen, waarderen en afstoten van museale collecties vormen het uitgangspunt. Gastdocenten gaan in op de vraag hoe je immaterieel erfgoed en monumenten kunt verzamelen. Door te werken aan praktijkcases leer je de theorie toe te passen en kijken welke ethische dilemma's zich in de praktijk voordoen.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 17 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 2

Collectiefunctie: Bruikleen en veiligheid (K3-BRV)

Coördinerend docent Margriet Oomens (MOs)
Voor het veilig gebruik van objecten tijdens bruiklenen leer je conditierapporten maken. Vervolgens formuleer je een advies voor de conservering van deze collecties vanuit de theorie over preventieve conservering en de materialenkennis die je dit en het vorige jaar hebt opgedaan.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 14 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Communicatiefunctie: Rondleiden (K2-RNL)

Coördinerend docent Samantha Wouterse (SW)
Na verzamelen is dit het oudste vak in de erfgoedwereld: rondleiden. Bij dit vak leer je hoe je een goede rondleiding ontwerpt en geeft. Je oefent met vragen stellen bij voorwerpen en je wordt getraind om anderen beter te laten kijken. Je ontdekt dat je door bezoekers rond te leiden het meest directe contact hebt met je doelgroep. Kortom: je ontwikkelt vaardigheden die elke erfgoedprofessional moet hebben.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 24 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Oordeelsvorming: Methoden van onderzoek (K5-MOZ)

Coördinerend docent Corien van der Linden (CvL)
In jaar 1 heb je kennisgemaakt met het vertalen van een probleem naar een onderzoeksvraag. Bij methoden van onderzoek worden onderzoeksmethoden behandeld die je kunt gebruiken om het antwoord te krijgen op je onderzoeksvraag. De nadruk ligt op het gebruik van vragenlijsten en het uitvoeren van observatieonderzoek. Omdat dit vak een voorbereiding is op het publieksonderzoek dat je gaat uitvoeren in blok 3 en 4 zal er ook aandacht zijn voor het analyseren van data en het trekken van conclusies uit die data.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 7 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Dit blok ga je zelfstandig werken aan het behalen van je leerdoelen. Daarnaast is het verkrijgen van een stageplaats belangrijk voor je studievoortgang. Vanuit SLB worden er trainingen georganiseerd op het gebied van solliciteren. Tevens vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarin de samenwerking van de projectgroep wordt besproken.
Werkvormen wc - gr | Contacturen 2/7 | Toets geen | Studiepunten geen

Delen