Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Stage (PR-STA)

Coördinerend docent Rosemarijn Bügel (RB)
De tweedejaarsstage vormt een eerste kennismaking met het werkveld. Je loopt stage en je wordt daarbij zowel begeleid door iemand van de stage-instelling als door een docent. Bij de stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Zo zijn er terugkomdagen op de academie waarbij je hoor- en werkcolleges volgt en in een werkgroep met je docent de werkzaamheden, de voortgang en je ervaringen bespreekt. Je verzorgt eenmaal een rondleiding op je stageplaats voor de studenten in je werkgroep en je begeleidende docent. Zo bezoek je tijdens je stage een aantal instellingen waar medestudenten stage lopen. Verder krijg je opdrachten die erop gericht zijn meer inzicht te geven in diverse aspecten van de stage-instelling. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag.
Werkvormen wc - gr | Contacturen 12 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 22

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en praktijk (K1-PRA)

Coördinerend docent Marieke van der Duin (MD)
Tijdens je stage ben je vooral uitvoerend bezig, maar het werken in de beroepspraktijk is ook het uitgelezen moment om de onderwerpen uit de theoretische inleidingen uit het eerste studiejaar te herkennen in de praktijk. Aan de hand van gerichte opdrachten rond erfgoedthema’s bestudeer je de instelling waar je werkt. De resultaten van je onderzoek en je standpunten over de beroepspraktijk van je stage vormen je inbreng in een serie werkcolleges. Je kiest uit deze oefeningen een aspect van je stage waar je een filmpje over maakt.
Werkvormen wc | Contacturen 6 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Oordeelsvorming: Publieksonderzoek (K5-POZ)

Coördinerend docent Joke Bosch (JB)
Culturele instellingen hebben te maken met een steeds sneller veranderende samenleving, een zakelijke overheid, kritische consumenten en sterke concurrentie. Om goed aan te kunnen sluiten bij de verwachtingen en wensen van de maatschappij, de overheid en het publiek wordt (publieks)onderzoek steeds vaker ingezet om juiste beslissingen te kunnen nemen. Tijdens het vak Publieksonderzoek voer je een onderzoek uit. Je formuleert een onderzoeksvraag, je kiest de onderzoeksmethoden die je gebruikt om data te verzamelen, je analyseert die data en je trekt conclusies op basis van de resultaten en je schrijft een rapportage.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 4 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Organisatiefunctie: Organisatiekunde (K4-ORK)

Coördinerend docent Bob Crezee (BC)
Tijdens de stage maak je kennis met de praktijk achter de schermen in een erfgoedinstelling. Voor Organisatiekunde analyseer je de structuur en cultuur van je stage-instelling. Je leert aan de hand van theorieën en modellen, maar vooral ook door de praktijk, door je ervaring op de werkplek, door gesprekken met medewerkers en het bestuderen van diverse bronnen, de organisatie te begrijpen en beschrijven. Je levert drie keer een concept van een deel van het eindwerkstuk in dat tijdens de terugkomdagen wordt besproken.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 4 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studiereis: Berlijn (ST-BER)

Coördinerend docent Edwin van der Veldt (EdV)
In de studiereis Berlijn staat de stad als herinneringslandschap centraal. In hoorcolleges voorafgaand aan de studiereis wordt de geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw besproken en komen verschillende thema’s aan bod, waaronder kunst en politiek, herinneringscultuur, restauratie-ethiek en authenticiteit.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 8 + 5 dagen | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Tijdens je stage word je begeleid - zowel wat betreft de inhoud als voortgang van je stage - door een docent. Daarnaast word je, afhankelijk van je studievoortgang, een of twee keer uitgenodigd voor een individueel gesprek. Het eerste gesprek zal gaan over het voorbereiden en behalen van de nog openstaande vakken uit jaar 1. Dit gesprek is enkel bedoeld voor studenten voor wie dit geldt. In het tweede gesprek bespreek je samen met een SLB’er jouw individuele ontwikkeling, je gewenste studiekeuzes en studievoortgang. Daarnaast is het mogelijk om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen.
Werkvormen wc | Contacturen 6 | Toets geen | Studiepunten geen

Delen