Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht

Toetsing

Of je de lesinhoud van de onderwijseenheden voldoende beheerst wordt getoetst tijdens de betreffende onderwijseenheid. Voor deze toetsing onderscheiden we de volgende soorten:

  • Casustoets. In deze schriftelijke toets laat je aan de hand van een casus zien dat je de lesstof beheerst.
  • Beroepsproduct. Deze toets maak je als groep en wordt beoordeeld met een groepscijfer. Het beroepsproduct kan zowel schriftelijk als in 3D gemaakt worden.
  • Performance assessment. In deze niet-schriftelijke toets laat je in 3D zien dat je de materie begrijpt.
  • Actieve deelname. Bij deze toets kun je op diverse manieren laten zien dat je actief hebt deelgenomen aan de onderwijseenheid.
  • Portfolio. In deze toetsvorm presenteer je jezelf als aankomend erfgoedprofessional door zowel te reflecteren als te creëren.

Formatieve toetsmomenten

Bij een aantal onderwijseenheden wordt gebruik gemaakt van een tussentoets of praktijktoets waarvan de beoordeling invloed heeft op het eindcijfer. In die gevallen staat dit in de opdrachtomschrijving duidelijk aangegeven.

Beoordeling

Sommige onderwijseenheden worden beoordeeld met een cijfer. Sommige met behaald/niet behaald.

Onderwijs- en examenregeling (OER) en toetsbeleid & toetsprotocol

De Onderwijs- en examenregeling (OER) staat op het intranet. Let op, er is een OER voor jaar 1 en 2 en een OER voor jaar 3 en 4.

Het toetsbeleid en toetsprotocol staat ook op het intranet. De formele regels rond toetsing staan in de Onderwijs- en examenregeling 2021-2022, die altijd leidend is.

Ziek of verhinderd tijdens een toetsmoment

Ben je ziek of onverhoopt verhinderd, dan stuur je –voor aanvang van de toets– een e-mail naar het Onderwijs- en studentenloket: rwa-studentenloket@ahk.nl.

Later in het studiejaar doe je dan mee aan de reguliere herkansing. Als je een onvoldoende haalt, kun je eventueel een overmachttoets aanvragen. Hiervoor heb je wel een bewijs van overmacht nodig.

Teams en Leerpodium

Om bij het lesmateriaal en de digitale inleverpunten in Teams te komen, vraag je toegang aan via rwa-icto@ahk.nl.

Gemaakte toetsen dienen altijd in Leerpodium te worden ingeleverd en niet via e-mail bij een docent. Onderlinge afspraken die hierover worden gemaakt zijn dan ook niet bindend. Is er sprake van een technische storing of foutmelding in Teams of Leerpodium? Mail dan naar rwa-icto@ahk.nl.

Studieresultaten

In Educator kun je zien welke studieresultaten je hebt behaald. Deze studieresultaten zijn in beginsel onbeperkt geldig. Wel kan de examencommissie besluiten hiervan af te wijken op grond van aantoonbare veroudering. De studieresultaten uit de propedeutische fase vallen buiten deze regel: die blijven altijd geldig.

Ben je het niet eens met een beoordeling? Bespreek dit dan altijd eerst met de desbetreffende docent. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je een mail sturen naar de examencommissie. Beschrijf daarin duidelijk je klacht en geef aan waar jij meent dat fouten zijn gemaakt. Stuur een mail naar het Onderwijs- en studentenloket (rwa-studentenloket@ahk.nl) als een in Educator ingevoerd resultaat niet klopt of ontbreekt en naar de helpdesk (helpdesk@ahk.nl) als je Educator niet inkomt.

Elders behaalde studiepunten opnemen in Educator

Heb je van de examencommissie een akkoord op je vrijstelling gekregen vanwege elders behaalde studiepunten of heb je een minor bij een andere opleiding behaald? Dan moet je, voordat de resultaten in Educator kunnen worden opgenomen, een officieel bewijs van het behaalde resultaat (en het aantal studiepunten) inleveren bij de examencommissie. Het moet een gewaarmerkt bewijs zijn.

Sommige opleidingen geven geen papieren certificaten uit maar een link naar een beveiligde website. Je kunt dan die link doormailen naar de examencommissie. Een kopie, print, pdf, afbeelding of screenshot zonder waarmerk wordt niet geaccepteerd.

Delen
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht