De opleidingscommissie bachelor (OC BA), de opleidingscommissie master (OC MA) en de academieraad (AR) spelen een rol bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. De bachelor en de master hebben elk een eigen opleidingscommissie die bestaat uit studenten en medewerkers. Dat geldt ook voor de academieraad die zowel de bachelor als de master vertegenwoordigt.

De AR vergadert minstens viermaal per jaar en is bevoegd om over elke aangelegenheid die de academie betreft, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

De opleidingscommissies hebben instemmingsrecht op alles wat met de inhoud van de opleidingen te maken heeft, bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) en de manier waarop het onderwijs wordt geëvalueerd. Daarnaast geven de commissies desgevraagd of op eigen initiatief advies over alle aangelegenheden die het onderwijs en de opleiding aangaan.

De medezeggenschap is geregeld in hoofdstuk 5 van het Medezeggenschapsreglement van de AHK. Handleiding en reglementen die gelden voor de medezeggenschapsraden van de AHK vind je hier.

Meer informatie vind je op het intranet onder de tabs AR, OC BA en OC MA.

Samenstelling en informatie academieraad

Deze informatie is te vinden op MyAHK, ons intranet, pagina Academieraad (AR)
De AR is te bereiken via rwa-academieraad@ahk.nl.

Samenstelling en informatie Opleidingscommissie Bachelor

Deze informatie is te vinden op MyAHK, ons intranet, pagina Opleidingscommissie bachelor (OC BA)
De OC BA is te bereiken via rwa-opleidingscommissie-bachelor@ahk.nl.

Samenstelling en informatie Opleidingscommissie master (OC MA)

De OC MA is te bereiken via rwa-opleidingscommissie-master@ahk.nl.

Samenstelling en informatie Hogeschoolraad (HR)

Informatie over de hogeschoolraad vind je op MyAHK, ons intranet.

Onderwijsevaluaties

De studenten krijgen na een blok of semester, afhankelijk van het onderwijsprogramma, een vragenlijst waarin hun mening wordt gevraagd over het programma. De resultaten van de evaluaties worden met studieleiders, docenten en opleidingscommissie besproken. Waar nodig wordt geadviseerd om een vak of het programma aan te passen. Om studenten goed te informeren wat er met de uitkomsten van de enquêtes is gedaan, worden per leerjaar de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten kort samengevat en gepubliceerd via MyAHK.

Studentenstatuut

De rechten en plichten van de studenten zijn op het centrale niveau van de AHK vastgelegd in een studentenstatuut. Daarin zijn o.m. de procedures te vinden die te maken hebben met selectie, toelating en inschrijving, onderwijs, leermiddelen, studieadviezen, examens, rechtsbescherming, centrale studentenvoorzieningen en medezeggenschap

Delen