Ieder vak wordt afgesloten met een toets. De academie onderscheidt drie soorten: ·

  • Een kennistoets leg je schriftelijk af en levert een individueel cijfer op.
  • Voor een vaardigheidstoets (prestatie) werk je met meerdere personen aan een eindproduct. Het cijfer wordt individueel bepaald.
  • Een beroepsproduct maak je met meerdere personen en wordt beoordeeld met een groepscijfer.

Bij een aantal vakken organiseert de docent ook een tussentoets of praktijktoets waarvan de beoordeling invloed heeft op het eindcijfer. In die gevallen staat in de leertaak duidelijk aangegeven in welke mate.

Daarnaast zijn er vakken, zoals de studiereis, die alleen worden beoordeeld op deelname of aanwezigheid. De eindbeoordeling is dan geen cijfer, maar een V (=voldaan) of een N (=niet voldaan).

Onderwijs- en examenregeling (OER) en Toetsbeleid en toetsprotocol

  • De Onderwijs- en examenregeling (OER) staat op het intranet. Let op, er is een OER jaar 1 en een OER jaar 2, 3 en 4.
  • Het toetsbeleid en toetsprotocol staat op het intranet. De formele regels rond toetsing staan in de Onderwijs- en examenregeling 2020-2021, die altijd leidend is.

Toetsweek

Alle afsluitende toetsen worden aangeboden aan het einde van het blok waarin het vak wordt gegeven. Het rooster van deze toetsweek wordt twee weken van tevoren bekendgemaakt. De deadline voor eindproducten die via Teams moeten worden ingeleverd is in de toetsweek steeds dinsdag om 16.00 uur. De presentaties die een project afsluiten worden niet in de toetsweek gepland, maar in de studieweek.

Ziek of verhinderd tijdens de toetsweek

Ben je ziek of onverhoopt verhinderd dan stuur je - voor aanvang van de toets - een e-mail naar het Onderwijs- en studentenloket, rwa-studentenloket@ahk.nl.

Later in het studiejaar doe je dan mee aan de reguliere herkansing. Als je een onvoldoende haalt, kun je eventueel een overmachttoets aanvragen. Hiervoor heb je wel een bewijs van overmacht nodig.

Teams

Om bij het lesmateriaal en de digitale inleverpunten in Teams te komen, vraag je eerst toegang aan via rwa-icto@ahk.nl.

Prestaties dienen altijd in Teams te worden ingeleverd en dus niet via e-mail bij een docent. Onderlinge afspraken die hierover worden gemaakt, zijn dan ook niet bindend!

Is er sprake van een technische storing of foutmelding in Teams neem dan contact op via rwa-icto@ahk.nl. 

Studieresultaten

In Alluris kun je zien welke cijfers je hebt gehaald. Deze cijfers zijn in beginsel onbeperkt geldig. Wel kan de examencommissie besluiten hiervan af te wijken op grond van aantoonbare veroudering. De studieresultaten uit de propedeutische fase vallen buiten deze regel: die blijven altijd geldig.

Ben je het niet eens met een beoordeling? Bespreek dit dan altijd eerst met de desbetreffende docent. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je een mail sturen naar de examencommissie. Beschrijf daarin duidelijk je klacht en geef aan waar jij meent dat fouten zijn gemaakt. Stuur een mail naar het Onderwijs- en studentenloket, rwa-studentenloket@ahk.nl, als er een cijfer niet klopt of ontbreekt en naar de helpdesk, helpdesk@ahk.nl, als je Alluris niet inkomt.

Elders behaalde studiepunten opnemen in Alluris

Heb je een akkoord op je vrijstelling van de examencommissie gekregen vanwege elders behaalde studiepunten of heb je een minor bij een andere opleiding behaald? Dan moet je, voordat de resultaten in Alluris kunnen worden opgenomen, een officieel bewijs van het behaalde resultaat (en het aantal studiepunten) overleggen bij de examencommissie.

Een officieel bewijs wordt afgegeven door de onderwijsinstelling waar je de opleiding hebt gevolgd en bestaat uit:

  • Een gewaarmerkte kopie van het diploma of certificaat
  • Een gewaarmerkte print uit een cijferadministratiesysteem 

Sommige opleidingen geven geen papieren certificaten uit maar een link naar een beveiligde website. Je kunt dan die link doormailen naar de examencommissie. Een kopie, print, pdf, afbeelding of screendump zonder waarmerk wordt niet geaccepteerd.

Delen